Press-Releases

Regulatoriskt pressmeddelande 2024–04–18


Den 18:e april 2024 hölls årsstämma i Virtune AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades:

 • Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.
 • Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023.
 • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att inget arvode ska utgå till styrelseledamöterna.
 • Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att konsultarvode får utgå till styrelsen för ej sedvanligt styrelsearbete, vilket även ska redovisas för vid nästa stämma.
 • Beslutades att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.
 • Beslutades om omval av styrelseledamoten Christopher Kock och nyval av Erik Fischbeck, Laurent Kssis & Fredrik Djavidi. Erik Fischbeck valdes till ordförande.
 • Beslutades att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB som revisor, som utsett den auktoriserade revisorn Johan Engstam som huvudansvarig revisor.
 • Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2024 ska utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2024 och styrelsens ordförande samt antog instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget.
 • Beslutades om uppdelning av aktierna och uppdatering bolagsordning kring antalet aktier, enligt framlagt förslag
 • Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enligt framlagt förslag.
 • Beslutades om antagande av optionsprogram för delägare.
 • Beslutades om antagande av långsiktigt incitamentsprogram för styrelse och nyckelpersonal inom Virtune AB

Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Virtunes hemsida https://virtune.com/ under rubriken IR där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

Virtune AB PublSource link

The content is by Globe Newswire. Headlines of Today Media is not responsible for the content provided or any links related to this content. Headlines of Today Media is not responsible for the correctness, topicality or the quality of the content.

Back to top button